1.       Administratorem danych osobowych jest „NOWAKOWSKI Nieruchomości” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, NIP: 8222098802, REGON: 146051949

(dalej: „Administrator”).

 

 

2.      

Przekazane przez Klienta dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane rachunku bankowego przetwarzane są w celu:

 

 

a)      

przedstawienia ofert zakupu/sprzedaży/wynajmu nieruchomości  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

 

b)     

kontaktowania się z Klientem w celach związanych z ofertami dot. nieruchomości oraz wykonywaniem umowy pośrednictwa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

 

c)      

przetwarzania dla celów podatkowych  i rachunkowych –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

 

d)     

rozpatrywania zapytań i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

 

e)      

ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa oraz zapłatą zobowiązań z tytułu umowy pośrednictwa - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

 

f)      

umożliwienia Administratorowi oraz podmiotom z grupy kapitałowej Administratora prezentowania ofert i reklam oraz przesyłania newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu własnych produktów

 

 

3.      

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie zgody Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Administratora.

 

 

4.      

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji praw i obowiązków związanych z zawartą umową pośrednictwa, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Klient i jakie mogą być podnoszone wobec Klienta. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

 

5.      

Administrator informuje, że podanie danych osobowych oraz jest wymogiem zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa, Klient podaje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację umowy pośrednictwa.

 

 

6.      

Dane Klienta mogą być przekazane:

 

 

a)      

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, kancelariom księgowo – podatkowym, itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

 

 

b)     

podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Administratora – na podstawie zgody Klienta;

 

 

c)      

podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

 

 

7.      

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym w RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza powszechnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych.